XTPL

Zapytanie ofertowe nr 9/2017: Dodatkowa informacja o wyborze dostawców

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

W dniu 29.09.2017 wpłynęły dwie informacje o poprawkach omyłek pisarskich w złożonych ofertach dla ofert w części D zapytania ofertowego. Ponowne zbadanie ofert jest związane z przesłanymi wyjaśnieniami odnośnie omyłek pisarskich w ofertach od oferentów:

  • ViBa-MED Witold Bargielski, informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w pozycji poz. 6 części D zapytania ofertowego nr 9/2017
  • ARCHEM Sp. z o.o., informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w części D zapytania ofertowego nr 9/2017

Z powodu zmian w protokole wyboru Wykonawców, Zamawiający ponownie poddał analizie oferty w części D zamówienia.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę ARCHEM Sp. z o.o. ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D  zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zarazem Zamawiający informuje, że nie zmienił wyboru firmy HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA do realizacji zamówienia w części A, B i C.

zapytanie nr 9_2017 – dodatkowa informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe nr 9/2017: Informacja o wyborze dostawców

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części A, B i C firmę HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część A, B i C zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę VIBA-MED Witold Bargielski ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D zapytania ofertowego nr 9/2017.

Informacja o wyborze wykonawców – zapytanie nr 9/2017

Zapytanie ofertowe nr 7/2017: Informacja o wyborze dostawcy

W odpowiedzi na zapytanie 7/2017 z dnia 09.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskała firma: Firma Węgier Glass Wojciech Węgier i została wybrany do realizacji zamówienia.

informacja o wyborze – zapytanie nr 7_2017 – dostawa borokrzemowych szkieł laboratoryjnych.

Wyniki postępowania RPO/1/ZK

W odpowiedzi na zapytanie RPO/1/ZK z dnia 08.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i nie wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskał Wykonawca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i został wybrany do realizacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców na Zapytania ofertowego nr 9/2017

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 31.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium. Odpowiedzi dotyczą pytań które wpłynęły 30.08.2017r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców_31.08.2017

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców na Zapytania ofertowego nr 9/2017

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 28.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium. Odpowiedzi dotyczą pytań które wpłynęły od 25.08 do 28.08.2017r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowy termin składania ofert upływa: 31.08.2017 r. o godzinie 23:59.

W załączeniu odpowiedzi, zapytanie ofertowe i zmienione załączniki nr 1, 3, 6.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy

Dodatkowo Zamawiający znalazł błąd, który poprawił w załączniku nr 6, poprawny opis w części A w pozycji 47 brzmi: „szalki Petriego czystego polistyrenu PS (z pokrywkami)”.

W załącznikach nr 1, 3,6  Zamawiający zmienił opisy:

  • w części A w poz. 11, 16, 18 wykreślono produkty z zapytania ofertowego.
  • w części B w poz. 18, który brzmi: „wymiary: 80×160 tolerancja +/- 20mm”.
  • w części D, poz. 6, który brzmi: „długość roli minimum 280m”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 9/2017

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 25.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium.

W załączeniu odpowiedzi i zmienione załączniki nr 1, 3, 6.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia ZMIANA

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty ZMIANA

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy ZMIANA

Zapytanie ofertowe nr 9/2017

w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium.
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
Poboczne:
24000000-4 Produkty chemiczne
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18143000-3 Akcesoria ochronne
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

 

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 9 załącznik nr 2 wykaz dostaw

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 9 załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 9 załącznik nr 5 – wzór umowy

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy

Anulowanie zapytania ofertowego nr 8/2017

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia Zamawiający zgodnie z punktem X ust. 6 Zapytania informuje, że zapytanie zostało unieważnione.

Informacja dotycząca zapytania RPO/1/ZK

W związku ze skierowaniem pytań przez Wykonawców Zamawiający zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert do 23.08.2017r.
Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany:
1. W treści zapytania ofertowego
2. W załączniku nr 1 – arkusz kalkulacyjny oferty
3. W załączniku nr 2 – umowa o zachowaniu poufności

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym RPO/1/ZK

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zapytanie ofertowe RPO/1/ZK – usługi badawcze – aktualizacja 2017-08-18

Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 1 – arkusz kalkulacyjny aktualizacja 2017-08-18

Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 2 – umowa o zachowaniu poufności aktualizacja 2017-08-18

Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 3 – oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 4 – wykaz wykonanych usług