XTPL Submicron Lab Printer

Ultraprecyzyjne drukowanie przewodzących linii w skali nano może zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu

Drukowanie nanomateriałów nie jest nowością. Dostępne i rozwijane na rynku są m.in. metody znane jako INKJET (drukowanie atramentowe z użyciem nanotuszu), a także ESJET (elektrostatyczny druk atramentowy) oraz EHD (drukowanie metodą elektrohydrodynamiczną). W ostatnim czasie nastąpił jednak znaczny przełom w tym sektorze. XTPL opatentowało i komercjalizuje kierowane łączenie nanocząstek, pozwalające na tworzenie (w uproszczeniu można powiedzieć – drukowanie) przewodzących linii o szerokości nawet 100 nm. 

 

Kompleksowe podejście do drukowania linii przewodzących w skali nano, które cechuje się niezwykłą elastycznością, precyzją i niskimi kosztami to metoda mająca wszelkie cechy technologii przełomowej (disruptive technology). Oparta jest ona o rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu naukowo-technologicznego, obejmującego wyzwania z dziedzin takich jak fizyka ciała stałego, chemia nieorganiczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, programowanie i algorytmy machine learning, mechanika i elektronika. Nowatorskie podejście XTPL opiera się na kierowanym łączeniu nanocząstek z wykorzystaniem przyciągania dielektroforetycznego.

Kierowane łączenie a drukowanie

“W trakcie zaprojektowanego przez nas procesu tworzenia linii przewodzących głowica drukująca nanosi odpowiednio skomponowany tusz – nanocząstki w mieszaninie rozpuszczalników – na nieprzewodzące podłoże, na przykład takie jak szkło lub elastyczna folia” – wyjaśnia dr Filip Granek twórca nowej metody i prezes zarządu XTPL. Pod wpływem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego nanocząstki grupują się w bardzo określony i kontrolowany sposób tworząc linię. Proces odbywa się pomiędzy dwiema elektrodami: stacjonarną oraz ruchomą. Punktem wyjścia jest nieruchoma elektroda, natomiast głowica drukująca pełni funkcję ruchomej elektrody. Kieruje ona formowaniem linii, która staje się przedłużeniem elektrody nieruchomej. Finalnie następuje zwarcie głowicy drukującej z metalową płytką, z którą następnie łączy się linia. Kiedy formowanie linii jest zakończone – głowica drukująca zbiera nadmiar tuszu. “Można powiedzieć, że druk w przypadku naszej technologii polega na układaniu nanocząstek na podłożu. ” – dodaje Filip Granek.

Nowa jakość, nowe możliwości

Często mylnie określa się opracowane przez nas rozwiązanie jako drukowanie atramentowe z użyciem nanotuszu, czyli tzw. INKJET. Jest to metoda zupełnie inna niż rozwijana przez nas technologia. W procesie INKJET nie mamy do czynienia z elektrodami, a napięcie przyłożone jest jedynie do piezoelektrycznej głowicy dozującej. Wielkość powstałych struktur przewodzących w tej metodzie wynosi 10-100 μm, a możliwość dalszej redukcji tego parametru jest znacznie ograniczona” – wyjaśnia dr Aneta Wiatrowska, dyrektor ds. technologii w XTPL

Rozwiązanie XTPL nie przypomina również znanej na rynku metody elektrostatycznego druku atramentowego (ESJET) czy podejścia elektrohydrodynamicznego (EHD) – lecz obie te koncepcje można uznać za konkurencyjne wobec niego. Chociaż w porównywanych metodach wykorzystuje się napięcie elektryczne – to w każdym procesie parametry i właściwości składowych oraz produktu końcowego znacząco się od siebie różnią, a co za tym idzie różne są także praktyczne możliwości zastosowania powstałych struktur. Metoda kierowanego łączenia nanocząstek XTPL zakłada mniejsze napięcie elektryczne niezbędne do utworzenia linii. Jest to napięcie zmienne wielkości ~1 V do ~10 V. W przypadku ESJET/EHD generowane jest napięcie impulsowe, które wynosi od ~100 V do ~1 kV. Mniejsze napięcie możliwe jest dzięki zastosowaniu ruchomej elektrody i pozwala na większą ilość potencjalnych zastosowań technologii XTPL, ponieważ eliminuje ryzyko uszkodzenia podłoża lub innych komponentów przez bardzo wysokie pole elektryczne.

Warto podkreślić, iż w procesie ESJET/EHD elektroda znajduje się pod podłożem (substratem), natomiast w opracowanym przez XTPL rozwiązaniu obie elektrody (stacjonarna i ruchoma) znajdują się nad podłożem. “Takie podejście umożliwia zastosowanie podłoża dowolnej grubości, również takiego, które nie jest płaskie ” – mówi Filip Granek

Jednym z kluczowych parametrów zoptymalizowanym przez XTPL jest rozmiar struktur przewodzących. Dla porównania szerokość struktur uzyskiwanych metodą INKJET to ok. 10-100 μm, natomiast zarówno metody ESJET/EHD jak i metoda XTPL pozwalają na utworzenie linii węższych niż 1 μm. To, co odróżnia technologię XTPL od dwóch pozostałych, to możliwość utworzenia w pojedynczym ruchu głowicy drukującej linii o stosunku wysokości do szerokości bliskim jedności. W przypadku metod ESJET/EHD konieczny jest wielokrotny ruch głowicy. Rozmiar powstałych linii to istotna cecha, ponieważ  struktury w skali nano pozwalają m.in. na zwiększoną transparentność warstw przewodzących. Właściwości przewodzących linii w nowej metodzie można regulować poprzez zmianę – po pierwsze amplitudy, kształtu i częstotliwości sygnału elektrycznego, po drugie właściwości fizykochemicznych tuszu, a także rozkładu, wielkości i kształtu nanocząstek. Ten ostatni parametr jest kolejnym, który odróżnia analizowane metody od siebie. Zarówno w przypadku INKJET jak i ESJET/EHD nie ma fundamentalnych ograniczeń odnośnie rodzaju nanocząstek, natomiast jeśli chodzi o metodę XTPL możliwe są nanocząstki półprzewodnikowe i dielektryczne (nanocząstki metaliczne zweryfikowane eksperymentalnie).

Ważną cechą dla każdej z analizowanych metod jest rodzaj podłoża, na którym drukowane są struktury. W przypadku metody XTPL podłożem może być dowolny substrat nieprzewodzący, także niepłaski. Jeśli chodzi o metodę – ESJET/EHD preferowane są cienkie substraty, w celu zminimalizowania ekranowania pola elektrycznego przez substrat. Mniejsze ograniczenia odnośnie podłoża, to po raz kolejny więcej potencjalnych zastosowań. Nowa technologia otwiera tym samym drogę do aplikacji w wielu sektorach przemysłu, w których dotychczas nie było to możliwe.

Potencjalne pola aplikacyjne

Opracowywane przez XTPL rozwiązanie pozwoli na produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films) – przezroczystych warstw przewodzących – wykorzystywanych przede wszystkim w produkcji wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze ogniw fotowoltaicznych, elektroniki drukowanej, biosensorów, układów typu lab-on-chip czy technologii zabezpieczeń antypodróbkowych. Niezwykle obiecujące jest rewolucyjne zastosowanie w branży Open-Defect Repair, czyli w naprawie przerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych. Team badawczo-rozwojowy XTPL nieustannie optymalizuje tą innowacyjną technologię oraz dostosowuje proces do kolejnych wymogów wdrożeniowych.

XTPL konsekwentnie zmierza do komercjalizacji swojej przełomowej technologii na globalnym rynku

XTPL application

Posiadająca przełomową technologię drukowania nanomateriałów spółka XTPL S.A., rozpoczęła intensywne przygotowania do wejścia na parkiet główny GPW. Jednocześnie firma aktywnie realizuje kolejny etap komercjalizacji swoich rozwiązań na międzynarodowych rynkach. Zweryfikowane zostały główne segmenty aplikacyjne, mające stanowić oś strategii rozwoju biznesu. Spółka koncentruje się obecnie na nawiązaniu współpracy w formule JDA lub joint venture, prowadząc negocjacje z czołowymi graczami w wybranych branżach.

XTPL intensyfikuje prace zmierzające do zmiany rynku notowań swoich akcji z alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) – na rynek główny GPW w Warszawie, w celu uzyskania tzw. Jednolitego Paszportu Europejskiego. Pozwoli to spółce podjąć starania o równoległe notowanie akcji na otwartym rynku giełdowym Open Market (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Börse AG, operatorze jednej z największych giełd papierów wartościowych na świecie. Dual listing ma na celu przybliżenie firmy i jej przełomowej technologii inwestorom oraz potencjalnym partnerom z Europy Zachodniej – to obszar stanowiący jeden z kluczowych kierunków planowanej na 2018 r. ekspansji zagranicznej.

Dr Filip Granek

Utworzony w czwartym kwartale minionego roku dział rozwoju biznesu XTPL koncentruje się na pozyskaniu partnerów wśród globalnych liderów najważniejszych dla nas branż. Zmierzamy do nawiązania współpracy w oparciu o Joint Development Agreement (JDA), gdzie prace rozwojowo-badawcze będą współfinansowane przez partnera w zamian np. za prawo pierwszeństwa do zakupu rozwiązania finalnego. Dopuszczamy także możliwość zawiązania klasycznego joint-venture lub finansowania kolejnego etapu komercjalizacji w oparciu o wsparcie dotacyjne – podkreśla dr Filip Granek, pomysłodawca i prezes zarządu XTPL.

Spółka prowadzi aktywne działania na międzynarodowych rynkach, zmierzające do komercjalizacji technologii głównie w obszarze naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych (tzw. Open-Defect Repair) oraz dla branży nowej generacji warstw TCF (przezroczystych warstw przewodzących, wykorzystywanych m. in. w produkcji wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze producentów ogniw fotowoltaicznych). Wartość światowego rynku dla pierwszego typu rozwiązań szacowana była na ok. 4,5 mld USD w 2016 r. i rośnie w tempie ponad 7% rocznie, natomiast w tym samym okresie wartość rynku przezroczystych warstw przewodzących szacowana była  na ok. 5 mld USD. W obu tych obszarach technologia XTPL ma znaczne przewagi konkurencyjne, stanowiące ewidentny przełom.

Od debiutu we wrześniu 2017 r. i pozyskania od inwestorów ponad 10 mln zł konsekwentnie realizujemy cele emisji. Jako organizacja czujemy się pewnie na drodze do ekspansji zagranicznej. Głównymi kierunkami rozwoju biznesu będą USA, Chiny, Singapur, Korea, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Francja, Anglia, Szwajcaria, Włochy, Finlandia, Izrael, Austria, czy Holandia. Zbudowaliśmy nowe kompetencje, zatrudniając m.in. doświadczonych menedżerów posiadających know-how w zakresie zarządzania strategicznego, wdrażania nowych technologii, ekspertów z sukcesami w obszarze rozwoju produktów, marketingu i komunikacji, a także rynku kapitałowego. Ważnym atutem jest fakt, że w kadrze XTPL znalazło się wielu profesjonalistów, skutecznie działających w swojej karierze na międzynarodowych rynkach – zaznacza Filip Granek.

Liderami XTPL przy wdrożeniu rynkowym nowej technologii są dyrektorzy ds. rozwoju biznesu. Do zespołu weszli: dr Alessio Gerardo Maugeri – specjalista w zakresie komercjalizacji nanotechnologii z doświadczeniem zdobytym m.in. we Włoszech i Holandii oraz dr Bartosz Walter – posiadający szerokie kompetencje (zdobyte m.in. w Stanach Zjednoczonych) we wdrażaniu rozwiązań w zakresie biotechnologii, a także w finansowaniu nowych przedsięwzięć (doświadczenie w funduszach venture capital). Business development wspierać będzie Marta Ziobrowska, dyrektor marketingu i PR – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w tych obszarach, a także w szeroko rozumianym wspieraniu biznesu oraz wdrażaniu innowacyjnych technologii na wielu międzynarodowych rynkach (m.in. dla Zehnder i Grupy Selena).

Równolegle z pracami zmierzającymi do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne w branży TCF i Open-Defect Repair, ze względu na platformowy charakter rozwijanej technologii, XTPL weryfikuje kolejne segmenty aplikacyjne. Pod lupą spółki znalazły się m.in.  produkcja biosensorów, szeroko rozumiana elektronika drukowana oraz technologia zabezpieczeń antypodróbkowych. Jednocześnie trwają zaawansowane prace nad kolejną wersją drukarek laboratoryjnych. Po przeprowadzeniu analiz wyników z testów alfa (wewnętrznych) – prowadzonych w ostatnich miesiącach przez laboratorium aplikacyjne, XTPL rozpoczął właśnie prace nad wersją beta innowacyjnego urządzenia do nanodruku. Wersja beta drukarki uwzględniać będzie oczekiwania przedstawicieli globalnych firm przemysłowych.

Wersja beta będzie bliska funkcjonalnością egzemplarzom seryjnym i posłuży do prowadzenia testów w laboratoriach u partnerów i klientów zewnętrznych, zatem w warunkach odpowiadających warunkom późniejszej eksploatacji – wyjaśnia Filip Granek.

 


XTPL S.A. to innowacyjna spółka komercjalizująca na rynku globalnym przełomową, chronioną międzynarodowym zgłoszeniem patentowym, technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów, m.in. dla producentów nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films) – przezroczystych warstw przewodzących – wykorzystywanych przede wszystkim w produkcji wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w branży Open-Defect Repair (naprawa zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych), w sektorze ogniw fotowoltaicznych, elektroniki drukowanej, biosensorów oraz technologii zabezpieczeń antypodróbkowych. W pierwszej kolejności XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do prac R&D dla działów badawczo-rozwojowych potencjalnych klientów biznesowych oraz centrów naukowo-badawczych, w kolejnej fazie będą to drukarki przemysłowe. W obu przypadkach XTPL będzie dostarczać sprzęt wraz ze specjalnym nanotuszem, zaprojektowanym pod wymogi konkretnego wdrożenia. Od 14.09.2017 r. Spółka jest notowana na rynku New Connect.  Więcej informacji na www.xt-pl.com


Dodatkowych informacji udzielają:

Marta Ziobrowska | Dyrektor Marketingu & PR w XTPL S.A.
664 423 948 | marta.ziobrowska@xt-pl.com

XTPL w drodze na GPW i frankfurcki Open Market

  • Główny parkiet giełdy oznacza dotarcie do szerszej grupy inwestorów instytucjonalnych
  • Dual listing pomoże w relacjach spółki z kontrahentami i inwestorami zza granicy
  • Spółka przygotowuje się do testów beta innowacyjnej drukarki, rozwija kolejne ścieżki biznesowe

Wrocławskie XTPL, rozwijające przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów, m.in. dla producentów z branży elektroniki drukowanej, rozpoczyna nowy etap. Zarząd spółki poinformował właśnie o obraniu kursu na przejście z New Connect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Według planu spółka, mogąca pochwalić się kapitalizacją na poziomie ponad 100 mln zł, w ciągu kilku miesięcy zadebiutuje na GPW.
Podpisaliśmy właśnie umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, mającej odegrać wiodącą rolę w tym procesie. Zaczynamy wspólne prace m.in. nad prospektem emisyjnym. Zależy nam na debiucie na „dużej giełdzie” m.in. dlatego, by znaleźć się w kręgu zainteresowań inwestorów instytucjonalnych, doceniających innowacje w skali globalnej. Na dziś większość z nich z założenia nie inwestuje w spółki notowane na New Connect. Tymczasem XTPL szybko rośnie, rozwija swoje technologie i linie biznesowe, co powoduje, że zgłasza się do nas coraz więcej instytucji finansowych, zainteresowanych kupnem akcji spółki – tłumaczy dr Filip Granek, prezes i założyciel XTPL.

Obecnie w akcjonariacie XTPL jest dwóch inwestorów zagranicznych, mających więcej niż 5 proc. akcji spółki. To niemieckie fundusze inwestycyjne Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Universal-Investment GmbH, łącznie zarządzające aktywami liczonymi w setkach miliardów EUR. W 2018 r. XTPL będzie jeszcze bliżej inwestorów zza zachodniej granicy: po debiucie na GPW, wrocławska spółka ma być notowana na kolejnej giełdzie – frankfurckim Open Market (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Borse.
GPW oznacza dla nas uzyskanie jednolitego paszportu europejskiego, ułatwiającego debiut na zagranicznych giełdach jak i zdobywanie tam kapitału. Open Market to dynamiczny rynek dla małych i średnich podmiotów, obserwowany przez liczących się niemieckich inwestorów a zarazem nieobjęty restrykcyjnymi regulacjami. Dual listing to nasz kolejny krok w budowie międzynarodowego ekosystemu inwestorskiego wokół XTPL – zaznacza Filip Granek.

Od debiutu we wrześniu 2017 r. i pozyskania od inwestorów ponad 10 mln zł, XTPL konsekwentnie realizuje cele emisji. W pierwszej połowie 2018 r. spółka rozpocznie testy beta innowacyjnej drukarki a już teraz XTPL rozwija nowy obszar zastosowania swojej technologii, używanej do naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych.
W oparciu o wyniki swoich dotychczasowych badań, XTPL poszukuje partnerów do  wspólnego rozwoju technologii do wdrożeń u producentów matryc wyświetlaczy TFT/LCD, krzemowych ogniw słonecznych, układów scalonych oraz płytek PCB, szukających tańszego i efektywniejszego sposobu usuwania defektów w strukturach metalicznych, powstających na etapie produkcji – zapewnia Filip Granek.
Wartość światowego rynku dla tego typu rozwiązań szacowana jest na ok. 4,5 mld USD i rośnie w tempie ponad 7% rocznie.

_________________________________________________________________________

Open Market (Freiverkehr)
Regulowany, nieoficjalny rynek powołany do życia w 1987 r. pod auspicjami Deutsche Borse. Zrzesza małe i średnie spółki a niemiecka solidność wymaga od emitentów spełnienia dodatkowych wymagań aby zapewnić przejrzystość rynku. Spółki muszą m.in. publikować na swojej stronie internetowej po angielsku lub niemiecku zaudytowane raporty roczne i raporty kadry zarządzającej. Spółki muszą też na bieżąco informować inwestorów o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na kondycję firmy.

XTPL
To innowacyjna spółka technologiczna, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów, m.in. dla producentów z branży elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejności Spółka zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klientów. W kolejnym etapie powstaną też drukarki przemysłowe.
Od 14 września 2017 r. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

XTPL bierze udział w pierwszej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”


W październiku 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszą edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ma on na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a firmami z branży nowych technologii. W jego ramach doktoranci pracują nad swoimi projektami i na uczelni, i w wybranym przez siebie innowacyjnym przedsiębiorstwie. Dwóch zakwalifikowanych do programu młodych naukowców zdecydowało się na prowadzenie swoich prac w XTPL.

Doktoraty wdrożeniowe w XTPL realizują doktoranci: Mateusz Łysień oraz Tomasz Wysoczański, którzy ukończyli studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, odpowiednio w zakresie chemii i fizyki.

Technologia XTPL wyrosła z badań naukowych prowadzonych w ramach uczelni, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca naukowców z biznesem. Badania są zresztą cały czas istotną częścią działalności XTPL, ponieważ pozwalają nam zyskać przewagę nad konkurencją. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy na udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Bliska współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Polską Akademią Nauk, gdzie realizowane są oba doktoraty, jest dla nas szczególnie cenna. Liczymy na to, że na wspólnych działaniach XTPL i młodych doktorantów skorzystają obie strony – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Tomasz Wysoczański zajmuje się w firmie XTPL tworzeniem złożonych modeli numerycznych, które pozwalają na lepsze zrozumienie procesu XTPL oraz równoczesną optymalizację różnych parametrów druku. W modelach brany jest pod uwagę szereg zjawisk optycznych, elektrycznych oraz tych związanych z dynamiką płynów.

Cieszy nas fakt, że tak zdolni, młodzi naukowcy postanowili realizować się w Polsce. Mają oni możliwość przeprowadzenia swoich badań w XTPL, a jednocześnie tworzyć będą własność intelektualną spółki. Badania Tomasza pozwalają na istotne przyspieszenie prac eksperymentalnych: zamiast kosztownych eksperymentów doświadczalnych prowadzone są symulacje numeryczne – mówi dr Piotr Kowalczewski, kierownik Laboratorium Symulacji Numerycznych w XTPL.

Mateusz Łysień natomiast odpowiada za syntezę wybranych nanomateriałów metalicznych, półprzewodnikowych i luminescencyjnych, a następnie opracowanie opartych na nich tuszów przewodzących. Tusze te znajdują zastosowanie w procesie wytwarzania submikronowych struktur przewodzących za pomocą technologii XTPL.

Doktorat wdrożeniowy Mateusza umożliwia przeprowadzenie szeregu niekonwencjonalnych prac badawczych, na które w wielu firmach produkcyjnych brakuje czasu. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać przełomowe wyniki, które pozwolą firmie XTPL wejść na zupełnie nowe rynki – mówi dr Maciej Zięba, kierownik Laboratorium Nanomateriałów i Nanotuszów w XTPL.

Każdy z doktorantów ma dwóch opiekunów merytorycznych – jednego z XTPL, a drugiego ze swojej uczelni. Efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przedłożenie pracy doktorskiej o charakterze wdrożeniowym.

XTPL poszerza portfolio produktowe i wchodzi na nowe rynki

Spółka XTPL będzie rozwijać nowy obszar zastosowania swojej technologii. Zespołowi technologicznemu udało się spełnić specyfikację technologiczną jednego z potencjalnych klientów, co potwierdza możliwość zastosowania technologii rozwijanej przez XTPL do naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych. Wartość światowego rynku dla tego typu rozwiązań szacowana jest na ok 4,5 mld dolarów i rośnie w tempie ponad 7% rocznie.

XTPL od kilku miesięcy prowadził prace badawczo-rozwojowe nad nowym zastosowaniem swojej technologii. Celem firmy było osiągnięcie parametrów techniczno-technologicznych wskazanych przez potencjalnego klienta zainteresowanego wykorzystaniem metody XTPL do naprawy zepsutych połączeń metalicznych powstałych jeszcze na etapie produkcji. W chwili obecnej XTPL może rozpocząć rozmowy nad wspólnym rozwijaniem technologii XTPL do wdrożeń u producentów matryc wyświetlaczy TFT/LCD, krzemowych ogniw słonecznych, układów scalonych oraz płytek PCB, którzy szukają tańszego i efektywniejszego sposobu usuwania defektów w strukturach metalicznych powstających na etapie produkcji.

To bardzo interesujące rozwiązanie między innymi dla producentów wyświetlaczy. Niedoskonałości technologiczne powodują, że jeszcze podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w warstwach przewodzących w matrycy wyświetlacza pojawiają się defekty, m.in. w formie przerwanych połączeń elektronicznych. Istniejąca dziś na świecie technologia lokalnej naprawy tego typu defektów jest skomplikowana, powolna i wykorzystuje toksyczne oraz niebezpieczne gazy. Nasza metoda druku może dużo efektywniej wyeliminować takie ograniczenia dzisiejszego standardu na rynku technologii naprawy lokalnych defektów w strukturach metalicznych – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL.

Na tle aktualnie stosowanych technologii naprawy zepsutych połączeń metalicznych, tzw. open-defect repair, w cienkowarstwowych układach elektronicznych metoda XTPL wyróżnia się większą szybkością i mniejszą złożonością procesu działania. To przekłada się na niższe koszty naprawy i nieosiągalne dotąd parametry druku.

Kilkumiesięczne prace badawcze, mające na celu wstępne rozpoznanie możliwości technologii XTPL w opisywanym obszarze zastosowań, zakończyły się sukcesem, co oznacza, że przed naszą spółką otwierają się nowe perspektywy rozwoju. Teraz skupiamy się na dalszych działaniach badawczo-rozwojowych w kierunku przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego – dodaje dr Filip Granek.

XTPL SA laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Spółka XTPL została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Nagrodą Gospodarczą w kategorii najlepszy polski startup. Nagroda jest przyznawana firmom, które w znaczący sposób wpływają na rozwój gospodarki Polski i budują pozytywny wizerunek kraju na całym świecie. Spółkę XTPL do nagrody nominowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Nagroda Gospodarcza jest przyznawana przez Prezydenta RP raz w roku. W tym roku do konkursu zgłoszono 152 firmy, z których 142 spełniły wymagania formalne. Kapituła nominowała do nagrody 18 przedsiębiorstw. Zwycięską szóstkę wybrał Prezydent Andrzej Duda.

Wyróżnienia zostały wręczone podczas Kongresu 590.

Rozwiązanie XTPL może zostać wykorzystane w wielu globalnych branżach, dlatego podejmujemy ważne inicjatywy mające na celu przedstawienie potencjału technologii na całym świecie. Cieszymy się, że Prezydent RP docenił to, iż prezentujemy za granicą naszą metodę ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL SA.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to nie pierwsze wyróżnienie przyznane spółce XTPL przez Głowę Państwa. Przedstawiciele XTPL na początku 2017 roku zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem, inwestorami, przedsiębiorcami i aniołami biznesu w ramach programu „Startupy w Pałacu”. Podczas tego wydarzenia spółka jako jedna z trzech młodych, innowacyjnych firm została wyróżniona specjalnym paszportem. Dzięki temu w październiku XTPL towarzyszył Prezydentowi RP w misji gospodarczej w Finlandii. Spółka została też zaproszona przez Prezydenta oraz Ministra Rozwoju do udziału w targach Hannover Messe 2017, podczas których na stoisku Polski zaprezentowała swoją technologię uczestnikom wydarzenia z całego świata.

Filip Granek prelegentem Warsztatów Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki


Dr Filip Granek, CEO XTPL, podczas piątej już edycji Warsztatów Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki wygłosił prelekcję dotyczącą drukowania nanomateriałów metodą XTPL. Organizowane na Politechnice Łódzkiej warsztaty zgromadziły naukowców z całej Europy.

Spotkanie poświęcone drukowanej i elastycznej elektronice odbyło się 17 listopada 2017 roku i było adresowane do przedstawicieli różnych branż przemysłu, nie tylko elektronicznego, ale także do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Jego celem natomiast stało się zaprezentowanie obecnie istniejących zastosowań przemysłowych elektroniki organicznej. Ważnym aspektem warsztatów było pokazanie możliwości polskich przedsiębiorstw w tym zakresie oraz nawiązanie kontaktów między naukowcami i przedsiębiorcami z Polski i innych krajów europejskich.

XTPL od początku koncentruje się na chłonnych i perspektywicznych rynkach, których wartość będzie rosła. Taki właśnie jest rynek elektroniki drukowanej – jego średni roczny wzrost w latach 2015-2025 osiągnie 8,6% i wyniesie pod koniec tego okresu 70 mld dolarów.

Szanse na komercyjny sukces XTPL w tej branży są wysokie. Wiosną tego roku instytut badawczy IDTechEx przeprowadził wśród firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie badanie dotyczące technologii XTPL. Wyniki pokazują skalę zainteresowania polskim wynalazkiem – aż 78,9% respondentów widzi możliwe zastosowania tej technologii w światowej branży elektroniki drukowanej, a 57,6% deklaruje, iż jest zainteresowane wykorzystaniem jej w swojej organizacji.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 339 respondentów z 310 firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie.

XTPL SA prezentuje w Stanach Zjednoczonych możliwości swojej technologii

15 i 16 listopada XTPL bierze udział w międzynarodowych targach elektroniki drukowanej Printed Electronics w Santa Clara w USA. Spółka prezentuje swoją technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów.

Elektronika drukowana to jedna z najszybciej rozwijających się technologii na świecie. Można ją wykorzystać w wielu różnych gałęziach przemysłu, między innymi w produkcji dóbr konsumpcyjnych, w lotnictwie, opiece medycznej, elektronice, mediach czy transporcie – także w tych obszarach, w których do tej pory elektronika w ogóle nie była używana. IDTechEx szacuje, że wartość rynku Printed Electronics wzrośnie z 29 mld dolarów w 2016 roku do 70 mld dolarów w 2026 roku.

Jednym z bardzo perspektywicznych obszarów, w których można zastosować technologię XTPL, jest właśnie elektronika drukowana. W marcu tego roku brytyjska firma badawcza IDTechEx przeprowadziła wśród firm i ośrodków badawczych działających w tej branży na całym świecie badanie dotyczące technologii ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Wyniki pokazują skalę zainteresowania naszym rozwiązaniem – aż 78,9% respondentów widzi możliwe zastosowania metody XTPL w światowej branży elektroniki drukowanej, a 57,6% deklaruje, iż jest zainteresowane wykorzystaniem jej w swojej organizacji. W Santa Clara szukamy partnerów technologicznych właśnie wśród takich firm – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

XTPL prezentuje podczas targów swoją drukarkę laboratoryjną, która podczas europejskiej edycji Printed Electronics w maju tego roku w Berlinie zdobyła nagrodę Technical Development Manufacturing Award – jedno z najistotniejszych branżowych wyróżnień.

Przedstawiciele firmy przedstawiają także różnorodność zastosowań ultracienkich linii przewodzących prąd. Można je wykorzystać między innymi w globalnych branżach cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz w branży producentów wyświetlaczy, ekranów dotykowych, elastycznej elektroniki, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych, czyli naprawdę bardzo szeroko.

Printed Electronics USA jest częścią programu IDTechEx Show! Międzynarodowa wystawa rozwiązań z zakresu m.in. IoT, druku 3D, materiałów grafenowych, pozyskiwania i magazynowania energii skupia ponad 225 wystawców reprezentujących 50 krajów świata oraz przeszło 3500 odwiedzających.

Spółkę XTPL w Stanach Zjednoczonych reprezentuje m.in. stworzony niedawno dział rozwoju biznesu, odpowiedzialny między innymi za budowanie relacji z potencjalnymi i obecnymi partnerami technologicznymi, strategię ekspansji zagranicznej oraz szukanie nowych możliwości rynkowych dla technologii XTPL.

Maciej Adamczyk nowym członkiem zarządu spółki XTPL SA

Rada nadzorcza XTPL SA z dniem 1 grudnia 2017 powołała do zarządu spółki Macieja Adamczyka, od września 2016 roku pełniącego w firmie rolę dyrektora operacyjnego. Jednocześnie 30 listopada z zarządu odchodzi Sebastian Młodziński, który wyraził wolę kandydowania do rady nadzorczej spółki.

Maciej Adamczyk jest managerem z ponad 16-letnim doświadczeniem w różnych obszarach związanych z finansami i zarządzaniem strategicznym oraz operacyjnym. Przez pięć lat pracował na stanowisku dyrektora finansowego w Mostostalu Wrocław, w którym dokonał między innymi restrukturyzacji przychodowo-kosztowej. W FAM SA – jako CFO oraz członek zarządu – odpowiadał za budowę giełdowej grupy kapitałowej w oparciu o przejęcia i rozwój organiczny. W latach 2013-2014 przeprowadził fuzję spółek Próchnik oraz Rage Age. Zarządzał także wdrożeniem zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Systemu Dozoru Elektronicznego. W XTPL pracuje od 2016 roku, w tym czasie był odpowiedzialny między innymi za wprowadzenie spółki na NewConnect.

Wraz z wejściem na mały parkiet przed spółką XTPL otworzyły się nowe możliwości oraz stanęły nowe wyzwania. Nie tylko technologiczne, ale także inwestycyjne. Pogłębiamy nasze relacje z inwestorami z całego świata, szukamy nowych dróg rozwoju i firmy, i stworzonej przez nią technologii, aby wartość spółki systematycznie rosła. Naszym celem są z jednej strony GPW, a z drugiej także zagraniczne parkiety. Jako członek zarządu z dużym doświadczeniem w zakresie finansów i inwestycji, a także osoba, która doskonale zna firmę XTPL, będę wspierał cały zarząd w realizacji tych założeń – mówi Maciej Adamczyk, nowy członek zarządu XTPL SA.

Maciej Adamczyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

XTPL zaprezentował wyniki swoich badań podczas międzynarodowego spotkania na Malcie na konferencji ISOS10

Spółka XTPL wzięła udział w spotkaniu dotyczącym paneli i ogniw fotowoltaicznych organizowanym przez MCAST (Malta College of Arts, Science & Technology) oraz akcję StableNextSol (MP1307) wspieraną przez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Na Malcie o technologii XTPL opowiadał Michał Dusza, kierownik Laboratorium Aplikacyjnego w XTPL oraz zastępca polskiego delegata w akcji COST MP1307.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) jest europejską instytucją międzyrządową, która rozwija międzynarodową współpracę w zakresie badań naukowych. Program skupia się na ułatwianiu wspólnych działań zespołom badawczym z różnych krajów, pracującym w podobnych dziedzinach.

Jednym z obszarów, którymi zajmują się naukowcy z Europy, jest stabilność fotowoltaiki nowej generacji. To właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie w ramach akcji StableNextSol (COST MP1307), które w październiku odbyło się na Malcie. Akcja MP1307 obejmuje obecnie 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

Naukowcy wciąż szukają nowych sposobów na zwiększenie żywotności nowej generacji organicznych i perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, które w przyszłości mają szansę stać się znaczącą częścią rynku fotowoltaicznego. Dziś znane materiały i urządzenia są często niestabilne, a jednym z celów akcji StableNextSol jest zmiana tego stanu rzeczy. XTPL i nasza metoda ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów przewodzących prąd, która między innymi pozwala się uniezależnić od wykorzystywanego powszechnie, drogiego i nieefektywnego pierwiastka ind, może wpłynąć na proces produkcji i wydajność organicznych i perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Podczas spotkania na Malcie przedstawiłem badaczom z innych krajów wyniki naszych badań i możliwości technologii XTPL – mówi Michał Dusza z XTPL.

Technologię XTPL można wykorzystać nie tylko w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, ale także w branży producentów wyświetlaczy, ekranów dotykowych, elastycznej elektroniki, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych. Firma wciąż szuka nowych sposobów zastosowania swojej technologii.