XTPL Submicron Lab Printer

Zapytanie ofertowe nr PIX/2/RR

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wdrożenie oprogramowania Autodesk Vault Professional 2018.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

01 zapytanie ofertowe PIX/2/RR 2018-01-19

02 załącznik numer 1 do zapytania ofertowego PIX/2/RR 2018-01-19

Wyniki postępowania PIX/1/ZK

W odpowiedzi na zapytanie PIX/1/ZK z dnia 18.10.2017r wpłynęły 2 oferty:
  1. 1 oferta na część A zamówienia
  2. 1 oferta na część B zamówienia
Obie oferty po uzupełnieniu spełniły wymagania udziału w postępowaniu.
Zgodnie z kryteriami wyboru ofert Zamawiający wybrał do realizacji:
  • Części A zamówienia: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. za kwotę 476 440,50zł brutto
  • Części B zamówienia: Nanores Sp. z o.o. Sp. K. za kwotę 369 000,00zł brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIX/1/ZK – ZMIANA TREŚCI W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i 2

Zamawiający informuje że w dniu 23.10.2017r. dokonał zmiany w treści załączników 1 i 2 (dotyczących Arkuszów Kalkulacyjnych Oferty A i B). Zmiana dotyczy wykreślenia pola dotyczącego podania danych osobowych członków zespołu realizującego oferowane usługi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści zapytania w załączników 1 (część A) i 2 (część B) wszystkie złożone oferty do dnia 23.10.2017 na poprzednim wzorze są ważne i będą brane pod uwagę przy porównywaniu ofert. Oferty złożone po 23.10.2017r. na niewłaściwym formularzu będę podlegały poprawie.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:
01 Zapytanie usługi badawcze 2017-10-18
02 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 1 – arkusz kalkulacyjny CZĘŚĆ A wersja 2
03 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 2 – arkusz kalkulacyjny CZĘŚĆ B wersja 2
04 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 3 – umowa o zachowaniu poufności
05 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 4 – oświadczenie o braku powiązań
06 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 5 – wykaz wykonanych usług
07 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 6 – wzór umowy z Wykonawcą

Termin składania ofert: 25.10.2017r. do godz. 23:59

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIX/1/ZK

Zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi badawcze.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
Poboczne:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:
01 Zapytanie usługi badawcze 2017-10-18
02 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 1 – arkusz kalkulacyjny CZĘŚĆ A
03 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 2 – arkusz kalkulacyjny CZĘŚĆ B
04 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 3 – umowa o zachowaniu poufności
05 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 4 – oświadczenie o braku powiązań
06 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 5 – wykaz wykonanych usług
07 Zapytanie usługi badawcze ZAŁ 6 – wzór umowy z Wykonawcą

Zapytanie ofertowe nr 9/2017: Dodatkowa informacja o wyborze dostawców

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

W dniu 29.09.2017 wpłynęły dwie informacje o poprawkach omyłek pisarskich w złożonych ofertach dla ofert w części D zapytania ofertowego. Ponowne zbadanie ofert jest związane z przesłanymi wyjaśnieniami odnośnie omyłek pisarskich w ofertach od oferentów:

  • ViBa-MED Witold Bargielski, informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w pozycji poz. 6 części D zapytania ofertowego nr 9/2017
  • ARCHEM Sp. z o.o., informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w części D zapytania ofertowego nr 9/2017

Z powodu zmian w protokole wyboru Wykonawców, Zamawiający ponownie poddał analizie oferty w części D zamówienia.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę ARCHEM Sp. z o.o. ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D  zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zarazem Zamawiający informuje, że nie zmienił wyboru firmy HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA do realizacji zamówienia w części A, B i C.

zapytanie nr 9_2017 – dodatkowa informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe nr 9/2017: Informacja o wyborze dostawców

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części A, B i C firmę HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część A, B i C zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę VIBA-MED Witold Bargielski ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D zapytania ofertowego nr 9/2017.

Informacja o wyborze wykonawców – zapytanie nr 9/2017

Zapytanie ofertowe nr 7/2017: Informacja o wyborze dostawcy

W odpowiedzi na zapytanie 7/2017 z dnia 09.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskała firma: Firma Węgier Glass Wojciech Węgier i została wybrany do realizacji zamówienia.

informacja o wyborze – zapytanie nr 7_2017 – dostawa borokrzemowych szkieł laboratoryjnych.

Wyniki postępowania RPO/1/ZK

W odpowiedzi na zapytanie RPO/1/ZK z dnia 08.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i nie wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskał Wykonawca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i został wybrany do realizacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców na Zapytania ofertowego nr 9/2017

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 31.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium. Odpowiedzi dotyczą pytań które wpłynęły 30.08.2017r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców_31.08.2017

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców na Zapytania ofertowego nr 9/2017

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 28.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium. Odpowiedzi dotyczą pytań które wpłynęły od 25.08 do 28.08.2017r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowy termin składania ofert upływa: 31.08.2017 r. o godzinie 23:59.

W załączeniu odpowiedzi, zapytanie ofertowe i zmienione załączniki nr 1, 3, 6.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy

Dodatkowo Zamawiający znalazł błąd, który poprawił w załączniku nr 6, poprawny opis w części A w pozycji 47 brzmi: „szalki Petriego czystego polistyrenu PS (z pokrywkami)”.

W załącznikach nr 1, 3,6  Zamawiający zmienił opisy:

  • w części A w poz. 11, 16, 18 wykreślono produkty z zapytania ofertowego.
  • w części B w poz. 18, który brzmi: „wymiary: 80×160 tolerancja +/- 20mm”.
  • w części D, poz. 6, który brzmi: „długość roli minimum 280m”.